Informacja o wydaniu obwieszczenia

Ogłoszenie w sprawie wydania postanowienia o wezwaniu wnioskodawcy Województwo Podkarpackie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów o uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wszystkie informacje wynikające z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.). dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna”, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”.

Załączniki