INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ORAZ WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZANIACH GMINY CISNA ZA ROK 2020

Urząd Gminy Cisna

Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach

Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach

Gminy Cisna za rok 2020

 

Wyszczególnienie

Plan

(po zmianach)

Wykonanie

w zł

Realizacja

Planu (%)

1

2

3

4

 1. Dochody

18.952.274,69

14.187.067,19

74,86

A1. Dochody bieżące

12.914.372,69

12.334.613,77

95,51

A2. Dochody majątkowe

6.037.802,00

1.852.453,42

30,68

 1. Wydatki

19.032.376,92

13.644.852,17

71,69

B1. Wydatki bieżące

12.607.314,92

11.707.395,42

92,86

B2. Wydatki majątkowe

6.425.062,00

1.937.456,75

30,15

 1. Nadwyżka/Deficyt (A-B)

-80.102,23

542.215,02

-

 1. Zobowiązania

-

-

-

D1. Wymagalne zobowiązania wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych

 

 

-

 

 

-

 

D2. Wymagalne zobowiązania uznane za bezsporne

-

-

-

 1. Przychody ogółem

390.286,23

390.286,23

100,0

 1. Rozchody ogółem

310.184,00

310.184,00

100,0

 

 1. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego roku 2020

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

 

100.000 zł

dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

0

 

 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których gwarancje

 i poręczenia dotyczą

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie podmiotów

 

X

 

X

 

 1. Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu UE – 1.204.599  zł w tym:

 

 • dotacja z RPO na przydomowe oczyszczalnie ścieków (zaliczka) 12.580 zł
 • dofinansowanie z PROW (LGD) – tablice informacyjne 34.996 zł
 • dotacja z RPO na zakup samochodu dla OSP Cisna 223.009 zł
 • grant w ramach POPC pn. „Zdalna szkoła” 79.643 zł
 • dotacja z RPO na OZE 708.627 zł
 • dotacja z RPO na PSZOK 145.744 zł

 

 

Wójt Gminy

      Cisna

       Renata Szczepańska