Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 18 sierpnia 2021 r. do dnia 8 września 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna www.gminacisna.pl

Biorący w użyczenie zobowiązany jest do korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem i ponosi koszty utrzymania nieruchomości.

 

Załączniki