Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Ponadto na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości obejmujący cz. dz. 157/4 w Cisnej, cz. dz. 647/1, dz. 843/3 w Wetlinie, cz. dz. 7/1 i 7/2 w Smereku przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz na stronie www.gminacisna.pl

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki