Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  29.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gmin w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki:

-nr 850/7 obręb Wetlina oraz 45, 46/2, 55 obręb Buk przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

-nr 134/6, 134/7 obręb Smerek przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu,

-nr 75/1 obręb  Żubracze przeznaczoną do zamiany.

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając   z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony   w ustawie.

- działkę 173/18 obręb Liszna, przeznaczoną do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmujący działkę 173/18 wywiesza się na okres 21 dni.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz stronie internetowej www.gminacisna.pl

 

                                                                                                            Wójt Gminy Cisna

 

                                                                                                     mgr Renata Szczepańska

 

Załączniki