Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / dzierżawy

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 08.07.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki: 150/4, 132/3, 218/18 w Dołżycy i 173/1 w Wetlinie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 308/7 i 312/2 w Cisnej przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, 425/4 w Cisnej przeznaczona do zamiany.

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Ponadto wywieszono wykaz nieruchomości obejmujący działkę 768/20 w Wetlinie przeznaczonej do dzierżawy wieloletniej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 wew. 15

Załączniki