Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  10.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki 81/9 w Przysłupiu oraz 266/23, 266/25 w Cisnej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony  w ustawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 wew. 15

 

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

 

Załączniki