Informacja Starostwa Powiatowego w Lesku o prowadzonym naborze wniosków stypendialnych

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, iż w pierwszej połowie grudnia 2012r. w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku w Wydziale Oświaty (pokoju nr 304, III piętro) będzie prowadzony nabór wniosków stypendialnych w związku z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Informacje nt. projektu na rok szkolny 2012/2013 udzielane będą pod nr tel.: (17) 747 63 03, (17) 747 63 15, (17) 747 63 39, (17) 747 63 04 oraz drogą elektroniczną e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.