KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

 

Szanowni Państwo

 

Właściciele i zarządcy budynków są zobowiązani złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje nt. źródeł ciepła i spalania paliw.

 

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Jak i gdzie składać deklaracje

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez                      e-formularz;
  • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do urzędu gminy Cisna
  • dokumenty do pobrania :

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Pracownicy odpowiedzialni za w/w działania w tutejszym urzędzie bardzo chętnie Państwu pomogą.

Druki deklaracji – formularz A i B dostępne są w Urzędzie Gminy Cisna.

 

Zgłoszenie obowiązkowo należy dokonać do 30.06.2022r.!

Przypominamy: do zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw są zobowiązani właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

WAŻNE!

Za niezłożenie deklaracji może zostać nałożona kara grzywny