Komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Cisna

Wójt Gminy Cisna informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Cisna za wyjątkiem nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Na podstawie podjętej przez Radę Gminy Cisna Uchwały Nr XXVI/157/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/98/2012 Rady Gminy Cisna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 1410) z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  z obowiązującego na terenie Gminy Cisna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Skutkiem powyższego będzie konieczność zawarcia indywidualnej umowy
z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w  zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do  Rejestru Działalności Regulowanej, który prowadzi Wójt Gminy Cisna.

Aktualny Rejestr Działalności  Regulowanej znajduje się na stronie Urzędu Gminy:

http://www.gminacisna.pl/pl/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli

 

Wypełnianie obowiązków przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie kontrolowane przez Wójta zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów podlega karze grzywny.

Jednocześnie Wójt Gminy Cisna przypomina o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na  konto Gminy Cisna.

Wszelkich informacji udziela pracownik gospodarki komunalnej Urzędu Gminy  w Cisnej tel. 13 4686338 wew.12

                                                                                             

                                                                                                           Renata Szczepańska

                                                                                                            Wójt Gminy Cisna

Załączniki