NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.
Wójt Gminy Cisna - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Cisna (sekretariat), w godzinach pracy Urzędu.
I. KANDYDATEM NA RACHMISTRZA TERENOWEGO MOŻE BYĆ OSOBA
1. pełnoletnia;
2. zamieszkała na terenie gminy Cisna;
3. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5. która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (Oświadczenie o spełnianiu wymogu, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.).
II. HARMONOGRAM PRACY RACHMISTRZA TERENOWEGO:
1. odbycie szkolenia zakończonego egzaminem,
2. dokonanie spisu,
3. rozliczenie finansowe z rachmistrzem.
W czasie swojej pracy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się urządzeniem mobilnym wyposażonym w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
III. WAŻNA INFORMACJA!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną.
Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
W drugim etapie naboru kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego.
Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
1.1. imienia i nazwiska;
1.2. adresu zamieszkania;
1.3. telefonu, adres- email;
1.4. daty urodzenia;
1.5. miejsca zatrudnienia (nazwa i adres zakładu pracy);
1.6. w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty;
1.7. w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny;
2. Dokument poświadczający wykształcenie,
3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
V. TERMIN TRWANIA NABORU: do 08 lipca 2020 r.
VI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49
Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Gminy Cisna, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w Systemie Rejestracji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego

Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

Wójt Gminy Cisna
Gminny Komisarz Spisowy
Renata Szczepańska

Załączniki