Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu

W dniu 24.02.2022 r. na wniosek z dnia 06.12.2021 r. została wydana decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 147/3 obręb Żubracze gm. Cisna do rzeki Solinka (działka nr ewid. 186).

 

Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu.

 

Dokumenty są wyłożone do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6 w pokoju nr 1 w godzinach pracy od godziny 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Strony postępowania w terminie 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu

ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6

37-700 Przemyśl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Załączniki