Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie
Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. 53 i art. 32 ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia   27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150), w nawiązaniu do art. 153. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016r. poz. 353)

informuje

o prowadzonym na wniosek Pana Pawła Pytki postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budowa bezodpływowego osadnika na ścieków (szambo). Budowie studni kopanej” na działce o nr ew. 43/1 położonej w miejscowości Przysłup, gmina Cisna.

W dniu 07.10.2016r. do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z treścią raportu strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12 w Referacie - Geodezja Gospodarka Gruntami i Budownictwo w terminie od dnia 12.10.2016r. do dnia 14.11.2016r. w tym terminie składać ewentualne uwagi oraz wnioski w przedmiotowej sprawie.
 

Załączniki