Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cisna 1/2004” .

Na podstawie art. 17 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951.) oraz art. 39, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Cisna uchwały Nr XXV/91/2012 z dnia 30 listopada 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część działek nr ew.:  426/2 i 426/1 położonych w miejscowości Cisna, gm. Cisna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, w sekretariacie urzędu w godzinach 8°°-15°° w terminie do 28 marca 2013r.

Załączniki