Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016. 778, ze zm.)

informuje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach:
Liszna, na dz. nr ew.: 238, 224/8, 224/6;
Żubracze, na dz. nr ew.: 150/2, 187, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia 27.06.2017r..

 

Załączniki