OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA

GGiB.6733.2.2021                                                               Cisna, dnia 04.10.2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

informuje

o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 dla inwestycji pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek” planowanej do realizacji na części działek nr ew.: 176/2, 178, 176/5, obręb Smerek, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie od dnia 18.10.2021r.

Załączniki