Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 213/2 Smerek

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1405),

informuje

iż w toku prowadzonego postępowania na wniosek Pani Joanny Cekańskiej Wójt Gminy Cisna wydał decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni wierconej” planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 213/2 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia i opinie dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30), w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

 

Załączniki