Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 619/5 619/6 Wetlina

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U.2017.1073 )

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki Górne 19, 38-714 Lutowiska z dnia 10.07.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku istniejącego schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Stacji Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo-Turystycznej Połonina Wetlińska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wetlina, na dz. nr ew.: 619/5, 619/6”.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

 

 

          

Załączniki