Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna - dz. 71 Liszna

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 353),

informuje

iż w toku prowadzonego postępowania na wniosek Pani Barbary Parka Wójt Gminy Cisna wydał decyzję odmawiającą wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej lub wierconej, budowie pompy ciepła na działce o nr ewid. 71, położonej w miejscowości Liszna, gmina Cisna.

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia i opinie dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, w pokoju nr 12 w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30), w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

 

Załączniki