Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna MPZP

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CISNA
o wyłożeniu do  publicznego wglądu
projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z póżn. zm.) orazUchwały Nr XXXI/128/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna i Uchwały Nr XXV/128/2013 Rady Gminy Cisna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „CISNA 1/2004” w gminie Cisna

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” oraz „cisna 1/2004”
w gminie Cisna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisk
w dniach od 20 czerwca 2014 r. do 21 lipca 2014 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu

Projekty zmian MPZP: „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004”  wraz z Prognozami oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia, zostaną również opublikowane na stronie Urzędu Gminy Cisna www.gminacisna.pl w zakładce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana planu miejscowego „WETLINA 1/2005” dotyczy zmiany zapisu ustaleń w zakresie zasad zagospodarowania wynikającego z potrzeby ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu dla całego obszaru objętego planem oraz zmiany przeznaczenia terenu usług publicznych (oświaty) oznaczonego symbolem UP1, na teren zabudowy usług turystycznych oznaczony symbolem UT5.  

Zmiana planu miejscowego „CISNA 1/2004” dotyczy zmiany przeznaczenia części obszaru dotychczas klasyfikowanego jako teren sportu i rekreacji o symbolu US2 na teren zabudowy rekreacji indywidualnej, w nawiązaniu do sąsiedniego obszaru MRI.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ROZWIĄZANIAMI w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 18 lipca 2014r.:

„WETLINA 1/2005” O GODZ. 10.00
„CISNA 1/2004” O GODZ. 12.00

w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, sala posiedzeń

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art.18 ust. 2 i 3ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy wnosić na piśmie lub w postaci elektronicznej do Wójta Gminy Cisna na adres: 38-607 Cisna i adres e-mailowy: ugcisna@pro.onet.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 sierpnia 2014 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Cisna.

Załączniki