OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wójt Gminy Cisna na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamia, że w dniu 01.03.2017r. na wniosek Pana Pawła Pytki wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budowa bezodpływowego osadnika na ścieków (szambo). Budowie studni kopanej” na działce o nr ew. 43/1 położonej w miejscowości Przysłup .

Zawiadamia się jednocześnie wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Cisna – I-sze piętro pokój nr 12.

Załączniki