Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP Cisna 1/2004

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CISNA
z dnia 17 sierpnia 2017r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna.

Na podstawie art.17 pkt 9, pkt 11 i pkt 12  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2017r., poz. 1073), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1405) oraz uchwały Nr XXIII/106/2016, Rady Gminy Cisna z dnia 28 grudnia 2016r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna. 

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2017r., do 13 września 2017r., w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Cisna w dniu 12 września 2017r., pokój nr 12,  o godzinie  10.00.

Zgodnie z art.18 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cisna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do  27 września 2017r. 

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2017r. poz. 1405) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna, do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z: 

  • w/w projektem Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna, 
  • prognozą oddziaływania na środowisko,
  • opracowaniem ekofizjograficznym,
  • stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna.    

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r.  poz. 1405).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 27 września 2017r., na piśmie do Wójta Gminy Cisna, na adres: Urząd Gminy Cisna,  38- 607 Cisna, ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres: kwierzbicki@gminacisna.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352 i 1579):
  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

Wójt Gminy Cisna

                                                          

Załączniki