Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000

O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zagrody: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej lub wierconej, na działce o nr ew.: 119/2, obręb ewidencyjny Smerek, gmina Cisna, na obszar Natura 2000

Wójt Gminy Cisna
informuje,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego pod nazwą: Budowa zagrody: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej lub wierconej, na działce o nr ew.: 119/2, obręb ewidencyjny Smerek, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) – w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, bądź drogą elektroniczną – ugcisna@pro.onet.pl. Osoba do kontaktu w sprawie – Krzysztof Wierzbicki, tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

Załączniki