Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 01.06.2022 r.

GGiB.6220.12.2022

Cisna, dnia 01.06.2022r.                    

 

O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji, oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego planowanego do realizacji na działce nr ew: 33, obręb Kalnica, gmina Cisna, na obszar Natura 2000

Wójt Gminy Cisna

informuje,

że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie (znak sprawy: WPN.43.2.5.2022.JK.6) w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego planowanego do realizacji na działce nr ew: 33, obręb Kalnica, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) – w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, bądź drogą elektroniczną – sekretariat@gminacisna.pl. lub przez platformę ePUAP. Osoba do kontaktu w sprawie – Krzysztof Wierzbicki, tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

 

Załączniki