OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 04.02.2022 r.

GGiB.6220.3.2022                                           Cisna, dnia 04.02.2022r.                         

O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji, oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 5 budynków rekreacji indywidualnej planowanego do realizacji na działce nr ew. 124/2, obręb Smerek, gmina Cisna, na obszar Natura 2000

Wójt Gminy Cisna

informuje,

że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie (znak sprawy: WPN.43.5.2021.SC.7) w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz 5 budynków rekreacji indywidualnej planowanego do realizacji na działce nr ew. 124/2, obręb Smerek, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) – w terminie 30 dni od dnia podania  do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, bądź drogą elektroniczną – sekretariat@gminacisna.pl. lub przez platformę ePUAP. Osoba do kontaktu w sprawie – Krzysztof Wierzbicki, tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

Załączniki