OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 08.11.2022 R.

GGiB.6733.4.2022                                                               Cisna, dnia 08.11.2022r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503.)

informuje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w tym budowa linii kablowej S.N., stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, linii kablowej n.N. oraz przyłączy kablowych n.N” planowanej do realizacji na części działek nr ew. 247/33, 247/2, 247/41, 247/35, 247/40, 247/38. 247/39, 247/37, 247/25 obręb – 0012 Smerek, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia 08.11.2022r.

Załączniki