OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 08.12.2021 r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

informuję

iż Wójt Gminy Cisna wszczął postępowanie administracyjne oraz wystąpił  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina” w gminie Cisna.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna. 

 

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14-tu dni od dnia 08.12.2021r. w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu, wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

Załączniki