OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z Dnia 09.05.2022 r.

Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego                                   (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Informuję

o wydaniu postanowienia o odmowie dopuszczenia  wnioskodawcy  do  udziału  w  postępowaniu dotyczącym planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina”, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia 09.05.2022r. w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu.

 

Załączniki