OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 11.08.2022 R.

GGiB.6733.3.2022                                                         Cisna, dnia 11.08.2022r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: przebudowa przepustu na potoku Dołżyczka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzywe planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 148, 121, 91/3, 125/3, obręb Krzywe, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

 

Załączniki