OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z dnia 14 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA   GMINY   CISNA
z dnia 14 lutego 2018r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.

            Na podstawie art. 17 pkt 9, pkt 11 i pkt 12  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/133/2017, Rady Gminy Cisna z dnia 30 maja 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.  

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 lutego 2018r., do 15 marca  2018r., w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Cisna w dniu 14 marca 2018r., pokój nr 12,  o godzinie  10.00.

Zgodnie z art.18 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cisna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018r.  

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna, do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:

  • w/w projektem Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna, 
  • prognozą oddziaływania na środowisko,
  • opracowaniem ekofizjograficznym,
  • stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.            z 2017r.  poz. 1405 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do  30 marca 2018r., na piśmie do Wójta Gminy Cisna, na adres: Urząd Gminy Cisna, 38- 607 Cisna, ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres: kwierzbicki@gminacisna.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 570):
  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

                       

Wójt Gminy Cisna

Załączniki