OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 17.08.2022 R.

GGiB.6733.4.2022                                                         Cisna, dnia 17.08.2022r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci elektroenergetycznej w tym budowa linii kablowej S.N., stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej n. N. oraz przyłączy kablowych n.N. planowanej do realizacji na działkach nr ew.: 247/33, 247/2, 247/41, 247/35, 247/40, 411/2, obręb Smerek, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

 

Załączniki