Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 18.02.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

GGiB.6733.3.2019
Cisna, dnia 18.02.2019r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945)
informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna z dnia 18.02.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „przebudowa odcinka sieci wodociągowej” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 147/5, 147/6, obręb Żubracze, gmina Cisna.
Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

Załączniki