Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 20.07.2022 r.

GGiB.6220.11.2021                                                                Cisna, dnia 20.07.2022r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Cisna

 

Zgodnie z art. art. 39 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

informuję

iż:

- do wniosku został dołączony raport wraz z aneksem 1 oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina” w gminie Cisna.

- Wójt Gminy Cisna zgodnie z art. 77 ust. 1, pkt 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) wystąpił o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań wystąpił do organów uzgadniających z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

- Wójt Gminy Cisna wydał postanowienie o dopuszczeniu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Z treścią raportu, aneksu 1, postanowienia o dopuszczeniu Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze do udziału w postępowaniu na prawach strony oraz z pozostałymi aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Cisna.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

 

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) – w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49. Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

 

Załączniki