OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 20.09.2022 R.

GGiB.6733.2.2022                                                                    Cisna, dnia 20.09.2022r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503)

informuje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji elektroenergetycznej 30/15 kV Cisna wraz ze stacjonarnym magazynem energii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla budowy magazynu energii w GPZ Cisna”, planowanego do realizacji na części działek nr ew. 103/1 oraz  103/2 obręb – 0003 Dołżyca, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Załączniki