Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 21 lipca 2016r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY   CISNA
z dnia   21 lipca 2016r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie  „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 353),

zawiadamiam

o  podjęciu przez Radę Gminy Cisna Uchwały Nr XV/77/2016, z dnia 29 czerwca 2016r., w sprawie    przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania MPZP, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 778) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 353).

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Cisna, 38-607 Cisna,  pokój Nr 12, piętro I, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia  11 sierpnia 2016r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwag i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres:  ugcisna@pro.onet.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001, nr 130, poz. 1450) lub,
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1114) lub,
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1114).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym, na adres: ugcisna@pro.onet.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                               

 

Załączniki