OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 21.01.2022 r.

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

informuje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 dla inwestycji pod nazwą: „budowa oświetlenia ulicznego” planowanej do realizacji na części działek nr ew.: 150, 117/1, 185/9, 185/8, 185/10, obręb Liszna, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie od dnia 04.02.2022r.

Załączniki