Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 22.02.2019 r. o wydaniu zmiany decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

GGiB.6733.3.2018
Cisna, dnia 22.02.2019r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)
informuje o wydaniu zmiany decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Solinka” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 232/1, obręb Solinka, gmina Cisna.
Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia 22.02.2019r.

Załączniki