Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 26.08.2021 r. znak: GGiB.6733.3.2021

GGiB.6733.3.2021                                                         Cisna, dnia 26.08.2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek                  P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 25.08.2021r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa stacji telefonii komórkowej LSK7015B wraz z wlz oraz kanalizacją kablową” planowanej do realizacji na działce nr ew.: 762/10, obręb Wetlina, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

Załączniki