OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 27.12.2023r.

GGiB.6220.9.2023                                                                               Cisna, dnia 27.12.2023r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

 

Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś

 

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Wetlina w gminie Cisna.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14-tu dni od dnia 27.12.2023r. w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, bądź drogą elektroniczną – sekretariat@gminacisna.pl. lub przez platformę ePUAP.

Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisna. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki