OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 28.07.2022 R.

GGiB.6220.11.2021                                                                   Cisna, dnia 28.07.2022r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Cisna

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Informuję

iż: Wójt Gminy Cisna wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina” w gminie Cisna.

Z treścią postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia raportu oraz z pozostałymi aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Cisna.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) – w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49. Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

 

Załączniki