OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 29.09.2023r.

GGiB.6220.11.2021                                                                          Cisna, dnia 29.09.2023r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

 

informuję

iż:

- do wniosku został dołączony Aneks nr 4 do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina” w gminie Cisna.

- Aneks nr 4 do raportu został przekazany do organów uzgadniających: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Z treścią aneksu 4 do raportu oraz z pozostałymi aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Cisna.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

 

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) – w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49. Kontakt w sprawie pod nr tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

 

Załączniki