OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 30.09.2022 R.

GGiB.6733.5.2022                                                         Cisna, dnia 30.09.2022r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Towarzystwa Karpackiego, Śmiała 47/2, 01-526 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa polegająca na odbudowie części ścian piwnic byłego młyna wodnego i koryta wodnego, budowa stropodachu nad pomieszczeniem piwnicznym, budowa muru oporowego od strony północnej w celu dostosowania do montażu koła młyńskiego” planowanej  na działce nr ewid.: 7, obręb Łopienka, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

Załączniki