OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 4 października 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Smerek 1/2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA   GMINY   CISNA
z dnia 4 października 2016r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.

Na podstawie art. 17 pkt 9, pkt 11 oraz pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 778, z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 353, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/77/2016  Rady  Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016” terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna,   

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016” terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 października 2016r do 09 listopada 2016r., w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP „Smerek 1/2016” rozwiązaniami odbędzie się w dniu  09 listopada 2016r, w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, pokój nr 12
o godzinie 9:30.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cisna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016r.

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U
z 2016r., poz. 353, z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu MPZP o nazwie „Smerek 1/2016” do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z: 

 • w/w projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  o nazwie „Smerek 1/2016” terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna,
 • prognozą oddziaływania na środowisko,
 • opracowaniem ekofizjograficznym,
 • stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji
  i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu MPZP o nazwie „Smerek 1/2016”.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U  z 2016r., poz. 353, z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 30 listopada 2016r, na piśmie do Wójta Gminy Cisna, na adres:  Urząd Gminy  Cisna,  38-607 Cisna 49 lub w postaci elektronicznej na adres: ugcisna@pro.onet.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r., o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 262) lub,
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U z 2014r., poz. 1114) lub,
 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U z 2014r. poz. 1114) lub,
 4. ustnie do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

                 

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki