Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna znak: GGiB.6733.2.2021

GGiB.6733.2.2021                                                         Cisna, dnia 02.06.2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 z dnia 02.06.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek” planowanej do realizacji na części działek nr ew.: 176/2, 178, 176/5, obręb Smerek, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

Załączniki