Ochrona środowiska

2023-09-18
GGiB.6220.12.2023                                                                            Cisna, dnia 18.09.2023r.                              O B W I E S Z C Z E N I E    
2023-09-04
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775)
2023-08-24
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2023-07-21
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2023-07-04
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna  
2023-05-10
Zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.)
2023-02-01
Zgodnie z art. 11a ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572) Wójt Gminy Cisna przekazuje do zaopiniowania projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2023.

Strony