Ochrona środowiska

2021-10-27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Informuję
2021-10-22
na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.
2021-09-14
REGIONALNY DYREKTOR                                   Rzeszów; dnia 13 września 2021 r. OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów   WOOŚ.442.1.2021.AD.2
2021-05-31
GGiB.6220.7.2021                                                       Cisna, dnia  31.05.2021r.                        O B W I E S Z C Z E N I E
2021-03-16
Zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Informuję
2021-01-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planie działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2021-01-11
Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2020-09-30
Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)

Strony