Ochrona środowiska

2022-07-28
GGiB.6220.11.2021                                                                   Cisna, dnia 28.07.2022r.   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cisna
2022-07-20
GGiB.6220.11.2021                                                                Cisna, dnia 20.07.2022r.   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cisna  
2022-06-29
na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2022-06-13
GGiB.6220.11.2021                                                                  Cisna, dnia 13.06.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-06-01
GGiB.6220.10.2022 Cisna, dnia 01.06.2022r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-06-01
GGiB.6220.12.2022 Cisna, dnia 01.06.2022r.                       O B W I E S Z C Z E N I E
2022-05-09
Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego                                   (Dz. U.
2022-05-05
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.

Strony