Ochrona środowiska

2021-01-11
Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2020-09-30
Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2020-09-10
GGiB.6220.14.2018 Cisna, dnia 10.09.2020r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2020-02-10
Ogłoszenie w sprawie wydania postanowienia o wezwaniu wnioskodawcy Województwo Podkarpackie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul.
2020-02-04
Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji SKO.4170.87.2290.2019 Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej wniesionego odwołania przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.
2020-01-30
Wójt Gminy Cisna informuje, iż wszczął postępowanie administracyjne oraz wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
2019-12-04
Obwieszczenie o przekazaniu akt sprawy znak: GGiB.6220.14.2018 dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.
2019-10-23
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia dotyczącego sprostowania omyłki oczywistej w postanowieniu znak: GGiB.6220.14.2018 z dnia 25.03.2019r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rozbudowy Osady Magury.

Strony