OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) wykład się do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisnej oraz stronie internetowej urzędu, na okres 30 dni protokół  inwentaryzacyjny mienia Skarbu Państwa obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 190/2 o powierzchni
1478 m2 położoną w obrębie ewidencyjnym Smerek, niezabudowaną. Działka objęta jest strefą ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej na podstawie decyzji PGW Wody Polskie RZ.ZUZ.3.4100.214.2.2018.AJ z dnia 26.04.2019 r.

Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego protokołu można składać w Urzędzie Gminy Cisna. Protokół inwentaryzacyjny wyłożono do publicznego wglądu na okres 30 dni
tj. od dnia 18.03.2022 r. do 16.04.2022 r.  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce nieruchomości.

 

Załączniki