Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym

Wójt Gminy Cisna

ogłasza

            I przetarg pisemny nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 211/18, pow. 0,3515 ha, dla której prowadzona jest KW KS1E/00020605/4, niezabudowanej, położonej w Wetlinie z przeznaczeniem na wybudowanie obiektu handlowo-usługowego pod sprzedaż detaliczną z dodatkową gamą usług (w tym wypieku pieczywa, krojenia, mielenia, pakowania próżniowego, bar bistro) w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

            Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” działka położona jest:

-częściowo w terenie oznaczonym symbolem „KD-Z” (około 1% pow. działki) o następujących ustaleniach „Tereny komunikacji”

- częściowo w terenie oznaczonym symbolem „U/MN1” (około 51% pow. działki) o następujących ustaleniach „Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej”

- częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN” (około 48% pow. działki) o następujących ustaleniach „Tereny zieleni nieurządzonej”

 

            Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 35 500,00 zł. netto plus należny podatek VAT 23%

Ustalona wysokość czynszu będzie waloryzowana po dniu 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS.

Czynsz dzierżawny będzie naliczany od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Termin płatności czynszu do dnia 10 każdego miesiąca.

Wadium wpłacone w pieniądzu wynosi 3 500,00 zł

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 20 lat

Termin składania ofert upływa  26.04.2021 r. o godzinie 1000.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy w dniu    26.04.2021 r.   o godzinie 1030

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki 211/18 położonej w Wetlinie”.

Wpłaty wadium  można dokonać na konto PKO BP o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684 do dnia 19.04.2021 r. ( z dopiskiem „wadium dzierżawa działki w Wetlinie”).

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Pisemna oferta powinna zawierać:

Oferta przetargowa, sporządzona w języku polskim, powinna zawierać:

-imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

-datę sporządzenia oferty i podpis oferenta,

-oferowaną cenę zapłaty czynszu dzierżawnego,

-proponowany zakres inwestycji,

-czas realizacji inwestycji,

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-oświadczenie, że  oferent zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

-dowód wpłaty wadium,

-dokument upoważniający do reprezentowania oferenta,

-odpis z właściwego rejestru lub  z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Kryteria oceny przedstawionej oferty:

1)         czas realizacji inwestycji – max. do 30 kwietnia 2022 roku,  

2)         roczny czynsz dzierżawny - nie może być niższy niż 35 500,00 zł netto + 23% VAT,

3)         zakres inwestycji – obligatoryjne minimum to wybudowanie obiektu handlowo-usługowego pod sprzedaż detaliczną z dodatkową gamą usług (w tym wypieku pieczywa, krojenia, mielenia, pakowania próżniowego, bar bistro)

Waga kryteriów:

  1. Czas realizacji inwestycji – 30%
  2. Stawka czynszu – 30%
  3. Zakres inwestycji – 40%

Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Cisna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferent, który wygrał przetarg obowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wyniku przetargu.

Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna , pokój nr 12 lub pod nr tel. (13) 468.63.38 wew. 15

 

                                     Wójt Gminy Cisna                                                                                               

                                  Renata Szczepańska

Załączniki