OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY CISNA

 

Jednostka

Urząd Gminy Cisna

Cisna 49

38-607 Cisna

Oferowane stanowisko

Samodzielne stanowisko w referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data ogłoszenia naboru

17.03.2021r.

Termin składania dokumentów

29.03.2021r.

Ilość etatów

1 etat

Wymiar czasu pracy

Pełny etat

Wymagania związane ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku
 1. Spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2018 r. poz 1260/
 2. Wykształcenie wyższe
 3. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 4. Znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o rachunkowości
 5. Biegła obsługa aplikacji komputerowych
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole
 2. Uczciwość i życzliwość
 3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. zawieranie umów na dostawę usług komunalnych,
 2. dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych i wystawianie rachunków za usługi komunalne,
 3. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
 4. nadzór i koordynacja wprowadzania i funkcjonowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 5. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 6. edukacja publiczna w sferze ekologii i gospodarki odpadami komunalnymi,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej na piętrze
 2. Sposób zatrudnienia – umowa o pracę
 3. Wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Cisna –w początkowym okresie zatrudnienia wynagrodzenie  zasadnicze 2.800 brutto + dodatek za wysługę lat
 4. Podległość służbowa Wójt Gminy Cisna
 5. Praca z monitorem ekranowym powyżej dobowego wymiaru czasu pracy.
 6. Obsługa urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny i CV
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe, o których mowa w wymaganiach związanych ze stanowiskiem, w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia itp.
 4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Cisna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 3,57%.

W związku z powyższym  ma zastosowanie zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty, z oznaczeniem nadawcy zawierającym imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego, należy:

 1. Składać w zamkniętej kopercie osobiście do dnia 29.03.2021 r do godziny 1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Cisna Cisna 49 38-607 Cisna

lub

 1. Przesłać pocztą do dnia 29.03.2021 r- decyduje data wpływu do urzędu na adres

Urząd Gminy Cisna

Cisna 49

38-607 Cisna

z dopiskiem „dotyczy naboru na wolne stanowisko”

Dodatkowe informacje pod numerem 13 468 63 38

 

Uwagi

 1. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wymagane jest opatrznie dokumentów klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”.
 3. Kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
 5. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
 6. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Załączniki